Všeobecné obhodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Ylios GB SK s.r.o., so sídlom Michalská 25, 060 01 Kežmarok, IČO:47133856, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89310/B (ďalej len “VOP“) upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých prenájmov zariadení uskutočnených medzi spol. Ylios GB SK s.r.o. (ďalej len „prenajímateľ“) a nájomcom (ďalej len „nájomca“).

 1. Predmet zmluvy a základné pojmy
  a) Prenajímateľ na základe podmienok dohodnutých v zmluve a týchto VOP, prenechá nájomcovi na dočasné užívanie zariadenie spolu s príslušenstvom/predmet nájmu (ďalej aj ako „zariadenie“ alebo aj „predmet nájmu“) a nájomca sa zaväzuje zaplatiť mu za to nájomné.
  b) Prenajímateľom – sa pre účely týchto VOP rozumie spoločnosť Ylios GB SK s.r.o., so sídlom Michalská 25, 060 01 Kežmarok, IČO: 47133856.
  c) Nájomcom – sa pre účely týchto VOP rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá na základe zmluvy o nájme uzavretej s prenajímateľom prevezme na dočasné užívanie zariadenie od prenajímateľa, v súlade s VOP.
  d) Zmluvou – sa rozumie nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Tieto všeobecné podmienky nájmu sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
  e) Predmet nájmu – je pracovný stroj vrátane výmenných pracovných náradí a príslušenstva uvedených v technickej špecifikácii zariadenia v uzatvorenej zmluve, alebo iná vec, ktorá je predmetom nájmu podľa zmluvy.

 2. Objednávka
  a) Pod nájmom sa podľa týchto VOP rozumie povinnosť prenajímateľa prenechať nájomcovi predmet nájmu na dočasné užívanie na určitý čas a povinnosť nájomcu zaplatiť prenajímateľovi nájomné. Presná špecifikácia predmetu nájmu bude uvedená v zmluve alebo v preberacom protokole.
  b) Každý nájom sa uskutoční na základe objednávky nájomcu potvrdenej prenajímateľom. Objednávka musí byť doručená prenajímateľovi osobne, poštou, elektronickou formou alebo telefonicky na adresu prenajímateľa. V objednávke musí nájomca uviesť obligatórne náležitosti objednávky a to:
  1. Názov nájomcu, jeho sídlo, IČO, DIČ. IČ DPH (ak je pridelené)
  2. Dátum vystavenia,
  3. Označenie požadovaného zariadenia a jeho množstvo,
  4. Miesto určenia a dátum dodania,
  5. Meno osoby vystavujúcej objednávku za nájomcu,
  6. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie,
  7. Osobu poverenú a oprávnenú na prevzatie zariadenia/predmetu nájmu a potvrdenie preberacieho protokolu.
  c) Potvrdením objednávky zo strany prenajímateľa je medzi prenajímateľom a nájomcom uzatvorená zmluva. Za potvrdenie objednávky sa považuje písomné potvrdenie zo strany prenajímateľa, ktoré môže byť odoslané poštou alebo elektronickými prostriedkami, alebo faktické odovzdanie zariadenia/predmetu nájmu do užívania nájomcovi.

 3. Odovzdanie predmetu nájmu
  a) Odovzdanie predmetu nájmu sa uskutoční v niektorej z prevádzkarní Prenajímateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú, že predmet nájmu bude odovzdaný v mieste, ktoré určí nájomca, tak náklady s tým súvisiace hradí nájomca. V prípade, ak nájomca zariadenie nepreberá osobne, je povinný uviesť oprávnenú osobu k prevzatiu v objednávke. V prípade, ak si túto povinnosť nájomca nesplní, je prenajímateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie zariadenia, pričom nájomca znáša náklady prenajímateľa tým vzniknuté.
  b) Za začiatok nájmu je považovaný najneskôr deň prevzatia predmetu nájmu nájomcom od prenajímateľa, inak deň uvedený v zmluve ako deň začiatku nájmu.
  c) Pri odovzdaní zariadenia/predmetu nájmu bude nájomcovi odovzdaný obojstranne potvrdený preberací protokol.
  d) Inštalácia, predvedenie, odovzdanie predmetu nájmu spojené so zaškolením poverenej osoby nájomcu ako aj uvedením technického stavu predmetu nájmu vykoná osoba poverená prenajímateľom. e) Prenajímateľ odovzdá predmet nájmu len osobe uvedenej v objednávke nájomcu, prípadne inej osobe, ktorá je oprávnená konať v mene nájomcu, prípadne je oprávnená nájomcu zastupovať.

 4. Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa
  a) Prenajímateľ prenechá nájomcovi na dočasné užívanie zariadenie/predmet nájmu v prevádzky schopnom stave spolu so všetkým príslušenstvom a dokladmi potrebnými na riadne užívanie predmetu nájmu.
  b) Nájomca je povinný pri preberaní predmetu nájmu skontrolovať prevádzky schopnosť predmetu nájmu. V prípade, ak nájomca zistí nedostatky predmetu nájmu, je povinný tieto uviesť v preberacom protokole, v opačnom prípade platí domnienka, že predmet nájmu bol dodaný v prevádzky schopnom stave a bez závad.
  c) V prípade, ak povaha predmetu nájmu vyžaduje aby boli splnené technické predpoklady na jeho správnu inštaláciu a prevádzku, je nájomca povinný tieto zabezpečiť a vykonať pred prevzatím predmetu nájmu do užívania. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti má prenajímateľ právo odmietnuť prenechať nájomcovi zariadenie/predmet nájmu do užívania, s povinnosťou nájomcu zaplatiť prenajímateľovi všetky náklady, ktoré mu tým vznikli.
  d) Nájomca je povinný užívať predmet nájmu len na účel, na ktorý je predmet nájmu určený, inak na účel dohodnutý v zmluve, resp. potvrdenej objednávke.
  e) Nájomca je povinný starať sa o predmet nájmu s náležitou odbornou starostlivosťou, najmä je povinný dbať na to, aby jeho používanie bolo vždy v súlade s návodom na obsluhu. Nájomca je povinný dodržiavať časový harmonogram pravidelných servisných prehliadok, opráv a údržby strojného zariadenia podľa inštrukcií výrobcu a prenajímateľa. Všetky práce súvisiace s údržbou a opravou strojného zariadenia môžu byť vykonané len servisnými technikmi prenajímateľa alebo treťou osobou, písomne určenou prenajímateľom.
  f) Nájomca je povinný bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi všetky vady, ktoré vznikli na predmete nájmu a potrebu opráv predmetu nájmu. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre vady veci, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili. Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní prenajatej veci v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie veci.
  g) Ak nájomca vynaložil na vec náklady pri oprave, na ktorú je povinný prenajímateľ, má nárok na náhradu týchto nákladov, ak sa oprava vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak prenajímateľ bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba. Inak môže nájomca požadovať len to, o čo sa prenajímateľ obohatil.
  h) Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Ak to určuje zmluva alebo potvrdenie objednávky je povinný dať predmet nájmu poistiť. Nájomca je povinný starať sa o predmet nájmu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zničeniu alebo odcudzeniu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca prenajímateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.
  i) Zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci.
  j) Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu. Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí na veci prenajímateľovi značná škoda, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
  k) Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, ibaže zmluva alebo potvrdená objednávka neurčuje inak. Nájomca je povinný umožniť užívať predmet nájmu len osobám, ktoré sú s ním v pracovnoprávnom pomere a ktoré boli riadne zaškolené na obsluhu predmetu nájmu prenajímateľom, ak sa také školenie podľa povahy predmetu nájmu vyžaduje. V prípade porušenia tejto povinnosti má prenajímateľ právo odstúpiť od zmluvy.
  l) Po celú dobu trvania nájmu je prenajímateľ‘ oprávnený kontrolovať technický stav zariadenia a nájomca je povinný poskytnúť mu súčinnosť a umožniť mu vykonanie tejto kontroly.
  m) V prípade, že nájomca nedodrží predpísané úkony pravidelnej údržby a obsluhy zariadenia, prenajímateľ môže pred uplynutím dohodnutej doby užívania zariadenia odstúpiť od zmluvy.
  n) Po celú dobu trvania nájmu je predmet nájmu vo vlastníctve prenajímateľa. V prípade, ak si tretia osoba uplatňuje právo k predmetu nájmu, alebo došlo k zadržaniu predmetu nájmu treťou osobou je nájomca povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať prenajímateľa. Nájomca je povinný zabrániť vzniku škôd a práv tretích osôb k predmetu nájmu. Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla v dôsledku uplatnenia práv tretích osôb k predmetu nájmu na základe zavinenia nájomcu.

 5. Nájomné
  a) Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné dohodnuté v zmluve alebo v potvrdenej objednávke, inak nájomné určené cenníkom prenajímateľa a pokiaľ sa nájomné za zariadenie, ktoré je predmetom nájmu nenachádza v cenníku predávajúceho, tak nájomné vo výške, ktorá je obvyklá v čase a mieste trvania nájomného vzťahu.
  b) V nájomnom sú zahrnuté nasledovné služby spojené s nájmom: revízia zariadenia, údržba a servis zariadenia a výmena súčiastok a prípadne služby uvedené v zmluve, resp. potvrdenej objednávke.
  c) Nájomné je splatné mesačne pozadu na základe faktúry, vystavenej prenajímateľom po skončení daného mesiaca trvania nájmu, pokiaľ zmluva alebo potvrdená objednávka neurčuje inak. Nájomné je splatné v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre.
  d) K nájomnému bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov SR pokiaľ zmluva alebo potvrdená objednávka neurčuje inak.
  e) V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného je prenajímateľ oprávnený žiadať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného o viac ako 15 dní je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
  f) Nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci. Ak nájomca môže užívať prenajatú vec z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete iba obmedzene, má nájomca nárok na primeranú zľavu z nájomného. Prenajímateľ si však musí započítať náklady, ktoré ušetril, a cenu výhod, ktoré mal z toho, že nájomca užíval vec len obmedzene. Právo na odpustenie alebo na poskytnutie zľavy z nájomného sa musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim.

 6. Skončenie nájmu
  a) K skončeniu nájmu dôjde:
  I. uplynutím doby nájmu, určenej v zmluve alebo potvrdenej objednávke, ak je nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú,
  II. výpoveďou,
  III. dohodou zmluvných strán, IV. odstúpením od zmluvy.
  b) Výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Nájom končí uplynutím výpovednej doby, ktorá je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená.
  c) Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpiť od zmluvy môže zmluvná strana len z dôvodov uvedených v zákone, zmluve alebo týchto VOP. Odstúpením od zmluvy nájom končí dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
  d) Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal pri začatí nájmu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti zo strany nájomcu, môže prenajímateľ požadovať od nájomcu zaplatenie nákladov spojených s uvedením predmetu nájmu do pôvodného stavu.
  e) Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu prenajatej veci v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k prenajatej veci prístup.
  f) Pri odovzdaní predmetu nájmu spíšu zmluvné strany preberací protokol o odovzdaní predmetu nájmu, v ktorom uvedú všetky skutočnosti rozhodné pre posúdenie nárokov zmluvných strán pri odovzdaní predmetu nájmu, najmä stav odovzdávaného predmetu nájmu.
  g) Ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.

 7. Doručovanie
  a) Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy sa účastníci zaväzujú doručovať prednostne osobne, elektronickou formou alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane na adresu sídla/miesta podnikania adresáta, resp. na adresu, ktorá bola odosielateľovi písomne oznámená ako korešpondenčná adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, zásielka sa považuje za doručenú dňom kedy bola zásielka vrátená poštou a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia zásielky (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote neprevzatá a pod.). Uvedené zakladá fikciu doručenia.
  b) Ak tieto VOP určujú, že je možné doručovať aj inak ako prostredníctvom pošty sú zmluvné strany oprávnené doručovať písomnosti týkajúce sa ich záväzku i prostredníctvom e-mailu. Písomnosť doručovanú prostredníctvom e-mailu nie je potrebné dopĺňať zaslaním originálu písomnosti poštou alebo osobne v prípade ak adresát potvrdí prijatie písomnosti prostredníctvom e-mailu, resp. jednoznačným prejavom adresáta, že disponuje takto zasielanou písomnosťou.

 8. Ochrana osobných údajov
  a) Uzavretím zmluvy nájomca udeľuje prenajímateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v ekonomických a informačných systémoch prenajímateľa.
  b) Prenajímateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi objednávateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  c) Nájomca bez výhrady súhlasí s tým, aby prenajímateľ o ňom, resp. o jeho štatutárnych zástupcoch, alebo iných splnomocnených osobách oprávnených za neho konať získaval, zhromažďoval a zaznamenával osobné údaje získané v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy, poskytoval tieto osobné údaje iným osobám len v súvislosti s uplatňovaním svojich práv vyplývajúcich z tejto zmluvy (právnemu zástupcovi a súdu). Osobnými údajmi sa pre účely tejto zmluvy rozumie meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO nájomcu – fyzickej osoby, u nájomcu – právnickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko a funkcia osôb oprávnených konať za nájomcu. Nájomca súhlasí s tým, že prenajímateľ takto zhromaždené a spracované údaje bude ďalej uchovávať aj po skončení nájomnej zmluvy.
  d) Zmluva medzi nájomcom a prenajímateľom predstavuje právny dôvod na zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov zo strany prenajímateľa v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR). Zmluva medzi nájomcom a prenajímateľom predstavuje právny dôvod na zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov nájomcu zo strany prenajímateľa v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  e) Osobné údaje o nájomcovi sú spracovávané v rozsahu nevyhnutnom na účel plnenia zo zmluvy uzatvorenej medzi nájomcom a prenajímateľom. Informácie o ochrane osobných údajov je možné nájsť na webových stránkach prenajímateľa: www.yliosgb.sk

 9. Všeobecné a záverečné ustanovenia
  a) Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom pri uzatváraní jednotlivých nájmov, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté odlišné podmienky.
  b) Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP a/alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi účastníkmi sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi platnými v SR.
  c) Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.
  d) Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov s cudzím prvkom je rozhodným právom právny poriadok SR a je daná právomoc súdov SR.